N.V.P.V. Alkmaar

De Kaaspost

In het kader van Uw lidmaatschap van de NVPV Alkmaar verzamelt de vereniging een aantal persoonsgegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om de vereniging in staat te stellen met u contact op te nemen.

De vereniging verzamelt de volgende gegevens:

A. Naam, adres en woonplaats

B. Telefoonnummer en/of E-mailadres

C. Geboortedatum

D. Datum aanvang lidmaatschap en lidnummer

E. Evt. bankrekeningnummer, bij veiling- en rondzendactiviteiten

F. Evt. verzamelgebied

 

Deze gegevens worden beheerd :

-door het bestuur en/of door een ledenadministrateur namens het bestuur voor wat betreft de gegevens onder A tot en met D en F;

-Door de penningmeester; de gegevens onder A, B en E van leden en niet-leden als inzender bij veilingen en rondzending en de erfgenamen van een overleden lid.

-De gegevens onder A en B worden ook gebruikt door het hoofd rondzending, de regiohoofden rondzending en de sectiehoofden rondzending voor de betreffende deelnemers aan de rondzending. Deelnemers aan de rondzending beschikken ook over deze gegevens van hun mede sectieleden.

-De gegevens onder A, B en E van inzenders van veilingmateriaal zijn eveneens bekend bij het lid of de leden belast met de organisatie van de veilingen.

-De gegevens onder A en B van erfgenamen van een overleden lid, alsmede het rekeningnummer t.n.v. de erven zijn ook bekend bij het lid of de leden belast met beheer van die nalatenschappen.


De vereniging heeft een collectief lidmaatschap op het maandblad Filatelie. Meedoen aan het collectieve lidmaatschap is een individuele beslissing van ieder lid. Er zijn leden die geen abonnement willen op het maandblad Filatelie.

De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest.

Zij ontvangen naam, adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van het Maandblad Filatelie. Met de uitgever van het maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie is een contract gesloten.

De Stichting heeft met Abonnementenland een zg. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacyrechten worden gewaarborgd. De Adressering geschiedt bij drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de Stichting eveneens een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van uw privacyrechten.

 

De verzending van het clubblad De Kaaspost geschiedt in eigen beheer door de redactie van het maandblad. De redactie beheert daartoe ook de gegevens onder A en B. Indien postzegels nodig zijn voor verzending worden deze uit eigen voorraad gebruikt. Er is geen contract met PostNL.

 

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan ten behoeve van de rondzending en de verzending van het clubblad zoals hierboven genoemd en aan degenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.

Rechten van de leden

1. Recht op correctie.  U kunt de vereniging vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Het bestuur doet redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in het bezit of in beheer zijn van de vereniging compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor de vereniging.

2. Recht van toegang.  U mag informatie vragen betreffende persoonsgegevens die de vereniging van u heeft, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens in het bezit of beheer van de vereniging zijn, waarvoor de gegevens worden gebruikt en waar ze zijn opgeslagen. U kunt op verzoek gratis een kopie krijgen van uw opgeslagen persoonsgegevens.

3. Recht om gegevens te laten wissen. De vereniging kan uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.

4. Recht om bezwaar te maken. U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie.

5. Recht om een klacht in te dienen. In het geval van een vermeende inbreuk op toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen neemt u schriftelijk of elektronisch contact op, bijv. per mail of brief.

6. De rechten onder 1 tot en met 5 komen eveneens toe aan de inzenders, niet-leden, van materiaal voor de veilingen en de rondzending en de hiervoor genoemde erfgenamen.

 

Bewaren van persoonsgegevens. Over het algemeen zal de vereniging de persoonsgegevens die van u zijn verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het bestuur zal er ook voor zorgen dat deze gegevens, bekend bij de leden die de rondzending en de veilingen verzorgen, alsdan gewist zullen worden.

 

De vereniging behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde de privacy praktijken, alsook de privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden wordt u aangemoedigd deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van “laatste herziening” onder aan deze pagina. De vereniging zal uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij de vereniging uw toestemming heeft om de gegevens anders te behandelen.

 

Opgemaakt 7 september 2018

Namens het bestuur

S.E. Wiebenga, voorzitter